ข้อมูลโรงเรียน

ปรัชญาของโรงเรียน                       พากเพียรเรียนรู้   กตัญญูสามัคคี

คติพจน์                         วิริเยนะ  ทุกขมัจเจติ      คนล่วงทุกข์ได้ด้วยความเพียร

คำขวัญของโรงเรียน              วิชาการเด่น   สุขภาพดี     มีคุณธรรม

 

      ข้อมูลทั่วไป

     โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม  ตั้งอยู่หมู่ที่ 11  ตำบลชีบน  อำเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ   รหัสไปรษณีย์  36170   โทรศัพท์  044-870219    สังกัด   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ  เขต 1  เปิดทำการสอน  2  ระดับ  คือ ระดับก่อนประถมศึกษา และระดับประถมศึกษา    เปิดสอนตั้งแต่ระดับ      อนุบาล  1  ถึงระดับ   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   มีเขตพื้นที่บริการ  3  หมู่บ้านได้แก่  หมู่ที่ 3 , หมู่ที่  11  บ้านหนองกระทุ่ม และ หมู่ที่ 9 บ้านหนองแดง มีเนื้อที่    6   ไร่  3 งาน

ประวัติโรงเรียน    

โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม  ตั้งเมื่อวันที่  1  เดือนตุลาคม   ..  2513     โดยผู้นำ และราษฎรอาวุโสในหมู่บ้าน ได้ร่วมกันนำพาประชากรของหมู่บ้านหนองกระทุ่ม  ตั้งหมู่บ้าน พร้อมกับสร้างโรงเรียนขึ้น

                 การสร้างโรงเรียนในครั้งนั้น    ราษฎรอาวุโสของหมู่บ้านหนองกระทุ่ม และคหบดีซึ่งเป็นราษฎรในหมู่บ้านได้บริจาคที่ดินร่วมกัน  เพื่อสร้างโรงเรียน  ดังนี้

                      1. นายไสว  แสงห้วยไพร                 บริจาคที่ดิน           4             ไร่          1    งาน

                      2. นายแก้ว   เมตตามิตร                    บริจาคที่ดิน           3            งาน

                      3. นายแก่น  อาจโนนเปลือย             บริจาคที่ดิน           1             งานเศษๆ

                      4. นายสำเริง  ยอดบัวบาน                 บริจาคที่ดิน             1          งาน

                      5. นายหม่อน  พันธ์สูงเนิน               บริจาคที่ดิน            1            งานเศษๆ

                      6. นายศรี  อุทัยกรม                          บริจาคที่ดิน            1           งาน

                                         รวมที่ดินที่ตั้งโรงเรียน      6    ไร่เศษๆ คิดเป็นเงิน    6,000   บาท

                       และการสร้างโรงเรียนสำเร็จด้วยดีนั้นนอกจากผู้บริจาคที่ดินแล้ว  ก็มีผู้เป็นกำลังในการจัดหา วัสดุ-อุปกรณ์ก่อสร้างอาคารเรียน    และวัสดุการเรียนการสอนอีกจำนวนมาก  อาทิเช่น   นายอำคา เกิดผล,นายอินตา  แววตะคุ, นายรอด ยันตะคุ, นายเจียม หาญรบ, กรรมการหมู่บ้าน และประชาชนในหมู่บ้านทุกคนเป็นกำลังสำคัญ ในการบริจาคเงินและวัสดุการเรียนการสอน  บริจาคไม้ทำเสาและกระดาน  บริจาคแรงงาน     ก่อสร้างอาคารเรียน  แบบ  . 1     (อาคารชั่วคราว)  2  ห้องเรียน  คิดเป็นเงิน ประมาณ  10,000   บาท  พ..2513 โรงเรียนเปิดทำการสอน  ชั้น  .1 – .4  โดยมี   นายคูณ  การิสุข  รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่