สัมพันธ์ชุมชน

วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2564 ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรร่วมงานสวดอภิธรรมและมอบพวงหรีดเคารพศพในนามโรงเรียน7 ก.พ.64 แม่เหลือง ดิเรกศิลป์
6 ก.พ.64 พ่ออุรัน ผงโนนแดง