กิจกรรมนิเทศภายใน

วันที่โพสต์: วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2564, เวลา 16.00 น.

วันที่ 25 มกราคม 2564 เวลา 13.19 น. คณะกรรมการติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน นำโดย นายสงัด คำเรืองศรี รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ นายพัลลภ มหาผิว ประธานศูนย์บ้านเขว้า2 และ นายวิษณุ ฉลองขวัญ ศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 นิเทศติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ประจำภาคเรียนที่ 2/2563 ผู้บริหาร คณะครูนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม ขอบพระคุณทุกท่านไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย..............