ข้อมูลโรงเรียน

ปรัชญาของโรงเรียน พากเพียรเรียนรู้ กตัญญูสามัคคี

คติพจน์ “วิริเยนะ ทุกขมัจเจติ คนล่วงทุกข์ได้ด้วยความเพียร”

คำขวัญของโรงเรียน วิชาการเด่น สุขภาพดี มีคุณธรรม

สีประจำโรงเรียน เขียว- เหลือง

อักษรย่อ น.ก.

ข้อมูลทั่วไป

โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม ตั้งอยู่เลขที่ 11 หมู่ที่ 11 ตำบลชีบน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ รหัสไปรษณีย์ 36170 โทรศัพท์ 044-870219 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 เปิดทำการสอน 2 ระดับ คือ ระดับก่อนประถมศึกษา และระดับประถมศึกษา เปิดสอนตั้งแต่ระดับ อนุบาล 2 ถึงระดับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีเขตพื้นที่บริการ 3 หมู่บ้านได้แก่ หมู่ที่ 3 , หมู่ที่ 11 บ้านหนองกระทุ่ม และ หมู่ที่ 9 บ้านหนองแดง มีเนื้อที่ 6 ไร่ 3 งาน

ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม ตั้งเมื่อวันที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2513 โดยผู้นำ และราษฎรอาวุโสในหมู่บ้าน ได้ร่วมกันนำพาประชากรของหมู่บ้านหนองกระทุ่ม ตั้งหมู่บ้าน พร้อมกับสร้างโรงเรียนขึ้น

การสร้างโรงเรียนในครั้งนั้น ราษฎรอาวุโสของหมู่บ้านหนองกระทุ่ม และคหบดีซึ่งเป็นราษฎรในหมู่บ้านได้บริจาคที่ดินร่วมกัน เพื่อสร้างโรงเรียน ดังนี้

1. นายไสว แสงห้วยไพร บริจาคที่ดิน 4 ไร่ 1 งาน

2. นายแก้ว เมตตามิตร บริจาคที่ดิน 3 งาน

3. นายแก่น อาจโนนเปลือย บริจาคที่ดิน 1 งานเศษๆ

4. นายสำเริง ยอดบัวบาน บริจาคที่ดิน 1 งาน

5. นายหม่อน พันธ์สูงเนิน บริจาคที่ดิน 1 งานเศษๆ

6. นายศรี อุทัยกรม บริจาคที่ดิน 1 งาน

รวมที่ดินที่ตั้งโรงเรียน 6 ไร่เศษๆ คิดเป็นเงิน 6,000 บาท

และการสร้างโรงเรียนสำเร็จด้วยดีนั้นนอกจากผู้บริจาคที่ดินแล้ว ก็มีผู้เป็นกำลังในการจัดหา วัสดุ-อุปกรณ์ก่อสร้างอาคารเรียน และวัสดุการเรียนการสอนอีกจำนวนมาก อาทิเช่น นายอำคา เกิดผล,นายอินตา แววตะคุ, นายรอด ยันตะคุ, นายเจียม หาญรบ, กรรมการหมู่บ้าน และประชาชนในหมู่บ้านทุกคนเป็นกำลังสำคัญ ในการบริจาคเงินและวัสดุการเรียนการสอน บริจาคไม้ทำเสาและกระดาน บริจาคแรงงาน ก่อสร้างอาคารเรียน แบบ ป. 1 ซ (อาคารชั่วคราว) 2 ห้องเรียน คิดเป็นเงิน ประมาณ 10,000 บาท พ.ศ. 2513 โรงเรียนเปิดทำการสอน ชั้น ป.1 – ป.4 โดยมี นายคูณ การิสุข รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่