บุคลากร ปีการศึกษา2565

สิบเอกพิทรัตน์ บรรจงงาม

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสุวิมล ยวงทอง

ภาษาไทย

น.ส.จารุภรณ์ เลาะครบุรี

วิทยาศาสตร์(ชีววิทยา)

นายธนพงษ์ มณีโชติ

ศิลปศึกษา(ดนตรี)

นางดาวมณี แถวนาดี

ปฐมวัย

นายอัยยรัช ศิริกำเนิด

ภาษาไทย

น.ส.ณัฐณิชา ธรรมโชติ

เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายประยุทธ สุ่ยหล้า

พลศึกษา

น.ส.สิริยากรณ์ ประเทืองศรี

วิทยาศาสตร์ทั่วไป

นายสมศักดิ์ ยันตะคุ

ลูกจ้างประจำ (พนักงานพิมพ์ ส.3)

น.ส.ภาวิณี ฆ้องโนนแดง

ปฐมวัย

น.ส.วัลนา ไชยกิจ

คอมพิวเตอร์