บุคลากร

สิบเอกพิทรัตน์ บรรจงงาม

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสุวิมล ยวงทอง

ภาษาไทย

น.ส.อโณชา พลวงนอก

ภาษาอังกฤษ

นายประยุทธ สุ่ยหล้า

พลศึกษา

นางดวงดาว ระยับศรี

คอมพิวเตอร์

น.ส.ดาวมณี แถวนาดี

ปฐมวัย

น.ส.ศิริมา ธรรมโชติ

เจ้าหน้าที่ธุรการ

น.ส.สิริวรรณ ไกลภูเขียว

วิทยาศาสตร์ทั่วไป

น.ส.จารุภรณ์ เลาะครบุรี

ชีววิทยา

นายสมศักดิ์ ยันตะคุ

นักการฯ

น.ส.ขวัญฤดี ดาวช่วย

คณิตศาสตร์

น.ส.ภาวิณี ฆ้องโนนแดง

ปฐมวัย